فرضکنیمشمابرایاولینباربهملاقاتباشخصیرفتهایدکهتصمیمداریدیهرابطهعاطفیراباآنشخصشروعکنید. بهزبانسادهترقصدداریدبهترینخودرادرمقابلآنجنسمخالفارائهکنیدتاآنشخصشمارابپذیردوبهشماعلاقمندشود.

اینجاستکهشخصیتساختهشدهازشمادرنگاهاولمیتواندتاثیربسیارزیادیدرتصمیمنهاییطرفمقابلشمابگذارد.

------

یاروزیرادرنظربگیرید‌کهبراییکقرارکاریمهمبایکمشتریمهمجلسهایراترتیبدادهاید‌و‌موفقیت‌در‌آن‌قرارکاریمی‌تواندرقمقابلتوجهیدرآمد  برایشمابههمراهداشتهباشد.

اینکهآنمشتریدرنگاهاولچهشخصیتیازشمادرذهنشساختهشودتاثیربسیارچشمگیریدرقبولیاردپیشنهادتجاریشمادارد.

-----

وامااصلداستان...

وقتیشمابرایاولینیاشخصیروبرومیشویدقبلازهرچیزیاینبویشماستکهشخصیتشمارامعرفیمیکند.

برایمثالفرضکنیدوقتیشخصیبهشمانزدیکمیشودباوجودداشتناستایلرسمیوخوببهشدت  بوینامطبوععرقمی‌دهد،درذهنشماآنشخصترورمی‌شودوحتیدیگردرخوابهمشماپیشنهادآنشخص(چهتجارییاعاطفی) رونمیپذیرید.

---------

وامانقطهیمقابلاینداستان...

فرضکنیدشخصیکهبرایاولینبارملاقاتمیکنیدوقتیبهشمانزدیکمیشودبویخوشیکعطرهمعروفکهاتفاقاشماخاطراتخیلیخوبیباآنعطرداریدرامیدهد. ناخودآگاهدرذهنشماازآنشخصیکشخصیتجنتلمنوقابلاعتمادساختهمیشودکهشماعلاقهداریدوقتزیادیازخودرابهمصاحبتبااوبگذرانید.

---------

داستانخیلیسادهودرعینحالجالبوواقعیاست. متاسفانهخیلیازافرادتوجهبهاینموضوعسادهرادرنظرنمیگیرندوهرروزدنبالدلایلشکستخوددرزندگیشخصیوکاریمیگردند.

پساگربهدنبالموفقیتدرروابطکاریوعشقیخودهستیدبهشدتبهبویخوداهمیتدهید. سعیکنیدازبویخودامضاییبسازیدکهدرذهندیگرانحکمیشود.

--------

حتماازدرآمدماهیانهخودبودجهایرابهخریدعطرهایمختلفمتناسببافصلواستایلهایمختلفاختصاصدهیدومطمئنباشیداینمبلغعلاوهبرایجاداعتمادبهنفسوحسخوبدروجودشماموفقیتهایبزرگیرابرایشمابهارمغانمیآورد.